Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn chi tiết có trong sách hướng dẫn kèm theo màn hình SANTEK hoặc trên website: https://santekvietnam.com/

Tải ngay file hướng dẫn: Hướng dẫn cài đặt